ESF-congres: ‘Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen’ op 1 juni

Watersysteemanalyses spelen een belangrijke rol bij inhoudelijke vragen en afwegingen rond ecologische waterkwaliteit. Ze geven inzicht in de ecologische toestand van het water en geven handvatten voor realistische doelen en kosteneffectieve maatregelen. De basis voor de analyses wordt gelegd door ecologische sleutelfactoren (ESF’s). Binnenkort zijn deze gereed voor gebruik. Naar aanleiding daarvan organiseert STOWA op 1 juni een bijzonder congres over ecologische waterkwaliteit. Dat doen we onder het motto: ‘Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen’.

Tijdens het congres praten we met elkaar over de uitgangspunten van (ecologische) watersysteemanalyses, het benoemen van doelen en herstelmaatregelen en over de daarvoor ontwikkelde instrumenten: de ecologische sleutelfactoren. In tal van workshops duiken we met elkaar dieper de materie in. Ook besteden we aandacht aan de nieuwe Handreiking KRW-doelen.

Deze handreiking is een landelijke leidraad voor het herbenoemen van doelen voor de Kaderrichtlijn water, mede met het oog op de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen. Het samenspel van het bestuurlijke en het inhoudelijke traject komt in de handreiking duidelijk naar voren. De handreiking benadrukt het bijzondere belang van een goede watersysteemanalyse; we kunnen enkel reële doelen stellen als we weten waarom het buiten is zoals het is.

Waterbeheerders kunnen de ESF-methodiek gebruiken voor het afleiden van doelen voor het derde stroomgebiedbeheerplan en daarna. De ESF-methodiek is uitgewerkt voor zowel stromende als stilstaande wateren. Ze zorgen ervoor dat maatregelen juist worden gekozen, het beschikbare geld kosteneffectief wordt besteed en de vastgestelde doelen worden gehaald.

Twitter feed


Inhoud van dit congres

Primaire doelgroep: waterprofessionals

In de middag gaan we met elkaar in twee workshops dieper in op de systeemanalyse van stromende en stilstaande wateren. Daarna gaan worden in twee workshopsrondes de sleutelfactoren verder uitgediept.  

Primaire doelgroep: Bestuurders

Op woensdagmiddag 30 mei vindt, voorafgaand aan het congres, de bestuurlijke middag plaats over ecologische waterkwaliteit, en de rol die de handreiking KRW-doelen, watersysteemanalyses en ecologische sleutelfactoren daarin spelen.